ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>སློབ་གསོ།

བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་༦༠འཁོར་བའི་དཔེ་དེབ་ཐོག་མར་འགྲེམས་པའི་མཛད་སྒོ་པེ་ཅིང་དུ་སྤེལ་བ།

2019-04-03 སྣ་རྡོས་བསྒྲིགས།

      ཟླ་༣ཚེས་༣༡ཉིན། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་དང་། ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྲུང་སྐྱོང་དང་འཕེལ་རྒྱས་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་མཉམ་འབྲེལ་ཐོག་གཙོ་གཉེར་བྱས་པའི“བོད་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་༦༠འཁོར་བའི་དཔེ་དེབ་ཐོག་མར་འགྲེམས་པའི་མཛད་སྒོ་”ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་སྤེལ་བ་རེད།  ད་ཐེངས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་ཐོག་མར་འགྲེམས་པའི་མཛད་སྒོའི་ཐོག་《རྩྭ་ཐང་སྟེང་གི་ར་རྒན》དང་《གངས་ལྗོངས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་གྲོང་ཆུང། ཡུལ་སྨད་ཤང་།》སོགས་དཔེ་དེབ་བདུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཡོད།

 

འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག