ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>སློབ་གསོ།

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་17“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བུ་བཅོལ་ཁང”ནང་བདམས་ཐོན་བྱུང་བ།

2019-08-27 སྣང་རྡོས་བསྒྲིགས།
  
    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།
    ཟླ་8ཚེས་17ཉིན། སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས“རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བུ་བཅོལ་ཁང”གི་མིང་ཐོ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་དང་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བུ་བཅོལ་ཁང་། རྫ་ཡུལ་རྫོང་ཚ་བ་རོང་ཤང་སློབ་ཆུང་གི་ཞོར་གཏོགས་བུ་བཅོལ་ཁང་སོགས་བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བུ་བཅོལ་ཁང་17འདམས་ཐོན་བྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་བུ་བཅོལ་ཁང་3570ཡི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཡོད།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེས་པར་བླངས།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་ནས་སྤེལ།

    འདི་ནི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཚོད་ལྟའི་བུ་བཅོལ་ཁང་གི་འཛིན་གྲྭ་ཆེ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཚོས་རྐང་རྩེད་སྤོ་ལོ་སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན། (ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་པར་བླངས) ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཀྲང་རུའུ་ཧྥེང་གིས་པར་བླངས།
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག