ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།>དབུ་ལྷེ།

སློབ་ཐོན་དུས་སུ་ལས་ཀ་འཚོལ་ལ་བྲེལ།

2019-07-10
            ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་རང་ལྗོངས་ཀྱིས་ལས་ཞུགས་གཟིགས་སྐྱོང་གི་འཐབ་ཇུས་དང་དགེ་མཚན་ལྡན་པའི་ལས་ཞུགས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་ལེན་ཤུགས་ཆེན་བསྟར་ནས་ལས་ཞུགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ཆེར་གཏོང་བ་དང་། ལས་ཞུགས་ཀྱི་ལས་གནས་མང་དུ་གཏོང་བ། ལས་གཏོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལེགས་སུ་གཏོང་བ་སོགས་བརྒྱུད། མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་རང་མགོ་ཐོན་པ་དང་རང་རྟེན་ལས་གཏོད་ཀྱི་ཧུར་སེམས་སྔར་བས་འཕེལ་བར་བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་ཟླ་7ཚེས་4ཉིན་2019ལོའི་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་ལས་ཞུགས་ཀྱི་ཆེད་དོན་ལས་བསྡུའི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མས(གཡོན་གྱི་དང་པོ)ལས་ཀ་འཚོལ་བཞིན་པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། སངས་སྐྱབས།
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག