“བོད་ལྗོངས་ལ་དམངས་གཙོའི་བཅོས་སྒྱུར་བྱས་ནས་ལོ་60འཁོར་བའི”པར་རིས་འགྲེམས་སྟོན་ཆེ་མོའི་ འཚོལ་བསྡུའི་དཔྱད་འདེམས་མཇུག་འབྲས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ།
1