བོད་ཁུལ་གྱི་རྫོང་དང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མིང་།
2014-12-17
wwwwwwwwwwwwwwww_副本_副本.jpg
ངོ་སྤྲོད།
  ད་ལྟ་བོད་ཁམས་ས་ཆ་འདི་ལྗོངས་ཞིང་ལྔ་རུ་ཕྱེས་ཡོད་ལ། དེ་ལས་བོད་ལྗོངས་ན་གྲོང་ཁྱེར ༢ དང་རྫོང ༧༣ ། མཚོ་སྔོན་ན་གྲོང་ཁྱེར ༣ དང་རྫོང ༣༦ ། བདེ་ཆེན་ན་རྫོང ༣ རྔ་བ་ན་རྫོང ༡༣ དཀར་མཛེས་ན་རྫོང ༡༨ ལང་ཧྲན་ན་རྫོང ༡ ཀན་སུའུ་ན་གྲོང་ཁྱེར ༡ དང་རྫོང ༩ བཅས་ཁྱོན་གྲོང་ཁྱེར་དང་རྫོང་ཁག ༡༥༧ ཡོད།
རེབ་གོང་གོ་རེ།

《རེབ་གོང་གོ་རེ》ཡི་དམ་ཚེ་རིང་གིས་ཕབ་པའི་དངོས་ཞུས་བརྙན་ཐུང་།

2014-12-03

མཱ་ལ་ལ།

༢༠༡༤ ལོའི་ནོ་པེལ་ཞི་བདེའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་མཁན་མཱ་ལ་ལ་ཡི་གཏམ་བཤད།

2014-12-09