འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ། 《༡》
2015-03-27 ལྷ་དབང་གིས་བསྒྲིགས།
འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ། ༡
ངོ་སྤྲོད།

པར་ལེན་བྱེད་སྐབས་ལམ་ཐག་སྤྱི་ལེ་ཁྲི་10ལྷག་ཙམ་བསྐྱོད་ནས་བོད་དང་། མཚོ་སྔོན། སི་ཁྲོན། ཡུན་ནན། ཀན་སུའུ་སོགས་མཚོ་བོད་ས་མཐོའི་ས་ཆ་60ལྷག་ཙམ་ལ་བསྐྱོད་པ་བཅས་ཚུད་ཡོད།

འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ། ༢

འཛམ་གླིང་ཡང་རྩེ། 《༢》

2015-03-27

སྙིང་སྡུག་ལགས།

སྙིང་སྡུག་ལགས།

2015-03-24

01 (4).jpg

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པས་བོད་ཤིང་མོ་ལུག་གི་ལོ་གསར་ལ་ཤིས་ཚིག་གནང་།

2015-02-13